Ετικέτα: Άγνωστα Αρχαίων

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Αριστοτέλη , Αθηναίων Πολιτεία 6,1-3

Αριστοτέλη , Αθηναίων Πολιτεία 6,1-3 Κύριος δὲ γενόμενος τῶν πραγμάτων Σόλων τὸν τε δῆμον ἠλευθέρωσε καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ εἰς τὸ μέλλον, κωλύσας δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν καὶ νόμους…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Δημοσθένη , Περί του Στεφάνου 204-205

14. Δημοσθένη , Περί του Στεφάνου 204-205 Τίς γάρ οὐκ ἄν ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῆς ἀρετῆς, οἳ καί τήν χώραν καί τήν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τάς τριήρεις ἐμβάντες…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Θουκυδίδου Η', 11-12

13. Θουκυδίδου Η’, 11-12 Τοῖς δέ Λακεδαιμονίοις πρῶτον μέν ἠγγέλθη ὅτι αἱ νῆες ἀνηγμέναι εἰσίν ἐκ τοῦ Ἰσθμοῦ (εἴρητο γάρ, ὅταν γένηται τοῦτο, ‘Αλκαμένει ὑπό τῶν ἐφόρων ἱππέα πέμψαι), καί…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδη 11-12

12. Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδη 11-12 Ἐνθυμηθῆναι δέ χρή ὅτι, εἰ ἐξέσται ὅ,τι ἄν τις βούληται ποιεῖν, οὐδέν ὄφελος νόμους κεῖσθαι ἤ ὑμᾶς συλλέγεσθαι ἤ στρατηγούς αἱρεῖσθαι. Θαυμάζω δέ, ὦ Ἄνδρες…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ξενοφῶντος ,Ἀπομνημονεύματα 1, 2, 21-22

11. Ξενοφῶντος ,Ἀπομνημονεύματα 1, 2, 21-22 Κἀγώ δέ μαρτυρῶ τούτοις· ὁρῶ γάρ ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ πεηοιημένων ἐπῶν τούς μή μελετῶντας ἐπιλανθανομένους, οὕτω καί τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι λήθην…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ἰσοκράτους ,Ἀρχίδαμος 1-3

9. Ἰσοκράτους ,Ἀρχίδαμος 1-3 Ἴσως τινές ὑμῶν θαυμάζουσιν, ὅτι τόν ἄλλον χρόνον ἐμμεμενηκώς τοῖς τῆς πόλεως νομίμοις, ὡς οὐκ οἶδ’ εἰ τις ἄλλος τῶν ἡλικιωτῶν, τοσαύτην πεποίημαι τήν μεταβολήν, ὥστε,…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Δημοσθένους περί των εν Χερρονήσω 21-23

8. Δημοσθένους περί των εν Χερρονήσω 21-23 Βούλομαι τοίνυν ὑμᾶς μετά παρρησίας ἐξετᾶσαι τά παρόντα πράγματα τῇ πόλει καί σκέψασθαι, τί ποιοῦμεν αὐτοί νῦν καί ὅπως χρώμεθ’ αὐτοῖς· Ἡμεῖς δέ…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Υπερείδης, Επιτάφιος 41-42

5. Υπερείδης, Επιτάφιος 41-42 Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι. Τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται. Ὅμως δὲ χρή θαρρεῖν καὶ τῆς λύπης…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Ξενοφῶντα ,Κύρου Ἀνάβασις Β' ,6,21-26

4. Ξενοφῶντα ,Κύρου Ἀνάβασις Β’ ,6,21-26 Μένων δὲ ὁ Θεσσαλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι. Φίλος τε…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ισοκράτη , Προς Δημόνικον 50-52

3. Ισοκράτη , Προς Δημόνικον 50-52 Ζεύς Ἡρακλέα καί Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καί πάντες πιστεύουσι, τόν μέν διά τήν ἀρετήν ἀθάνατον ἐποίησε, τόν δέ διά τήν κακίαν…