Ετικέτα: Άγνωστα Αρχαίων

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ

2. Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ Πατέρες τινές σπεύδοντες τούς παῖδας πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καί ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις οὐ δέχονται τήν μάθησιν. Ὥσπερ…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Ξενοφῶντα , Κύρου Ἀνάβαση 3,2 10-11

1. Ξενοφῶντα , Κύρου Ἀνάβαση 3,2 10-11 Λέγω ὅτι πολλαί καί καλαί ἐλπίδες ἡμῖν εἰσί σωτηρίας. Πρῶτον μέν γάρ ἡμεῖς μέν φυλάττομεν τούς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δέ πολέμιοι ἐπιορκοῦσι…