Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Δημοσθένους περί των εν Χερρονήσω 21-23

8. Δημοσθένους περί των εν Χερρονήσω 21-23 Βούλομαι τοίνυν ὑμᾶς μετά παρρησίας ἐξετᾶσαι τά παρόντα πράγματα τῇ πόλει καί σκέψασθαι, τί ποιοῦμεν αὐτοί νῦν καί

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Υπερείδης, Επιτάφιος 41-42

5. Υπερείδης, Επιτάφιος 41-42 Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι. Τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται. Ὅμως δὲ

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Ξενοφῶντα ,Κύρου Ἀνάβασις Β' ,6,21-26

4. Ξενοφῶντα ,Κύρου Ἀνάβασις Β’ ,6,21-26 Μένων δὲ ὁ Θεσσαλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι,

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ισοκράτη , Προς Δημόνικον 50-52

3. Ισοκράτη , Προς Δημόνικον 50-52 Ζεύς Ἡρακλέα καί Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καί πάντες πιστεύουσι, τόν μέν διά τήν ἀρετήν ἀθάνατον ἐποίησε,

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ

2. Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ Πατέρες τινές σπεύδοντες τούς παῖδας πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καί ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις

Περισσότερα...