• 12 Απριλίου 2024 23:59

Άγνωστα Αρχαίων

  • Home
  • Άγνωστο Κείμενο : Λυσίου, «Κατὰ Ἀγοράτου», 33-35

Άγνωστο Κείμενο : Λυσίου, «Κατὰ Ἀγοράτου», 33-35

Ὅτι μὲν ἀπέγραψεν Ἀγόρατος οὑτοσί τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τὰ ὀνόματα, καὶ τὰ ἐν τῇ βουλῇ καὶ τὰ ἐν τῷ δήμῳ, καί ἒστι φονεὺς ἐκείνων, σχεδόν τι οἶμαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι· ὡς…

Άγνωστο Κείμενο : «Κύρου Παιδεία» τοῦ Ξενοφῶντα 6, 1, 13-15

Ὁρῶ ἡμῖν ἀντιπάλους προσιόντας οἷς ἡμεῖς, εἰ ὧδε στρατευσόμεθα, οὐ δυνησόμεθα μάχεσθαι. Προσέρχεται μὲν γὰρ δήπου χειμών, στέγαι δὲ εἰ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς είσιν άλλά μὰ Δὶ’ ούχ ἵπποις οὐδὲ…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : «Ἑλληνικά» του Ξενοφώντα 6, 4, 4-5

Ταῦτα δὲ ποιήσας ὁ Κλεόμβροτος ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς Θεσπικής. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ. Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ φίλοι προσιόντες ἔλεξαν· Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις…

«ΑΓΝΩΣΤΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1999-2004

1999, Ξενοφώντα Κύρου Ανάβαση: Ε, ΙV, 4-7 Καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων· καὶ…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ἰσοκράτη ,Πανηγυρικός, 75-76

Πλείστων μέν οὖν ἀγαθῶν αἰτίους καί μεγίστων ἐπαίνων ἀξίους ἡγοῦμαι γεγενῆσθαι τούς τοῖς σώμασιν ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος προκινδυνεύσαντας· οὐ μήν οὐδέ τῶν πρό τοῦ πολέμου τούτου γενομένων καί δυναστευσάντων ἐν…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Δημοσθένη , Περί του Στεφάνου ,102

Βούλομαι τοίνυν ἐπανελθεῖν ἐφ’ ἅ τούτων ἑξῆς ἐπολιτευόμην καί σκοπεῖτ’ ἐν τούτοις πάλιν αὖ, τί τό τῇ πόλει βέλτιστον ἦν. ὁρῶν γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τό ναυτικόν ὑμῶν καταλυόμενον καί…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Πλάτωνος, Μενέξενος 247

Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται, ὧν ἕνεκα καί πρῶτον καί ὕστατον καί διά παντός πᾶσαν πάντως προθυμίαν πειρᾶσθε ἔχειν ὅπως μάλιστα μέν…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Αισχίνη, Επιστολές 3

Οἱ μέν ἄλλοι πάντες, ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως, ἤ δέονται τῶν πολιτῶν, ὅπως ἐπανέλθωσιν, ἤ διαμαρτόντες τούτου λοιδοροῦσι τάς ἑαυτῶν πατρίδας ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας· ἐγώ δέ ἐπείπερ ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάμην…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Δημοσθένη , Περί του Στεφάνου, 204-205

Τίς γάρ οὐκ ἄν ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῆς ἀρετῆς, οἳ καί τήν χώραν καί τήν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τάς τριήρεις ἐμβάντες ὑπέρ τοῦ μή τό κελευόμενον ποιῆσαι, τόν…

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Θουκυδίδη 7.75

Μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐδόκει τῷ Νικίᾳ καὶ τῷ Δημοσθένει ἱκανῶς παρεσκευᾶσθαι, καὶ ἡ ἀνάστασις ἤδη τοῦ στρατεύματος τρίτῃ ήμέρᾳ ἀπὸ τῆς ναυμαχίας ἐγίγνετο. Δεινὸν οὖν μέν οὐ καθ’ ἕν…