Δέομαι οὖν ὑμῶν μήτε πιστεύειν πω μήτ’ ἀπιστεῖν τοῖς εἰρημένοις, πρὶν ἂν διὰ τέλους ἀκούσητε καὶ τὰ παρ’ ἡμῶν, ἐνθυμουμένους ὅτι οὐδὲν ἂν ἔδει δίδοσθαι τοῖς φεύγουσιν ἀπολογίαν, εἴπερ οἷόν τ’ ἦν ἐκ τῶν τοῦ διώκοντος λόγων ἐψηφίσθαι τὰ δίκαια. Νῦν δ’ εἰ μὲν εὖ τυγχάνει κατηγορηκὼς ἢ κακῶς, οὐδεὶς ἂν τῶν παρόντων ἀγνοήσειεν· εἰ δ’ ἀληθέσι κέχρηται τοῖς λόγοις, οὐκέτι τοῦτο τοῖς κρίνουσι γνῶναι ῥᾴδιον ἐξ ὧν ὁ πρότερος εἴρηκεν, ἀλλ’ ἀγαπητὸν ἢν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν λόγων ἐκλαβεῖν δυνηθῶσιν τὸ δίκαιον.

Λεξιλόγιο
ἀγαπητὸν (ἐστί): πρέπει να είναι κάποιος ευχαριστημένος

Παρατηρήσεις
1. Να γίνει η μετάφραση του κειμένου.
2. δίδοσθαι: Εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό ενεστώτα και αορ. β’ μέσης φωνής.
3. ἐψηφίσθαι, ἐκλαβεῖν, γνῶναι: Χρονική Αντικατάσταση
4. ἀκούσητε, οἷόν τ’ ἦν, τυγχάνει: Να γράψετε τις προτάσεις που αντιστοιχούν στα ρήματα αυτά, να τις αναγνωρίσετε και να αιτιολογήσετε την εκφορά τους.

Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση