• 6 Ιουνίου 2023 19:51

Ισοκράτους "Περί Αντοδόσεως", κεφ. 17

Bystratilio

Ιούλ 23, 2014

Δέομαι οὖν ὑμῶν μήτε πιστεύειν πω μήτ’ ἀπιστεῖν τοῖς εἰρημένοις, πρὶν ἂν διὰ τέλους ἀκούσητε καὶ τὰ παρ’ ἡμῶν, ἐνθυμουμένους ὅτι οὐδὲν ἂν ἔδει δίδοσθαι τοῖς φεύγουσιν ἀπολογίαν, εἴπερ οἷόν τ’ ἦν ἐκ τῶν τοῦ διώκοντος λόγων ἐψηφίσθαι τὰ δίκαια. Νῦν δ’ εἰ μὲν εὖ τυγχάνει κατηγορηκὼς ἢ κακῶς, οὐδεὶς ἂν τῶν παρόντων ἀγνοήσειεν· εἰ δ’ ἀληθέσι κέχρηται τοῖς λόγοις, οὐκέτι τοῦτο τοῖς κρίνουσι γνῶναι ῥᾴδιον ἐξ ὧν ὁ πρότερος εἴρηκεν, ἀλλ’ ἀγαπητὸν ἢν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν λόγων ἐκλαβεῖν δυνηθῶσιν τὸ δίκαιον.

Λεξιλόγιο
ἀγαπητὸν (ἐστί): πρέπει να είναι κάποιος ευχαριστημένος

Παρατηρήσεις
1. Να γίνει η μετάφραση του κειμένου.
2. δίδοσθαι: Εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό ενεστώτα και αορ. β’ μέσης φωνής.
3. ἐψηφίσθαι, ἐκλαβεῖν, γνῶναι: Χρονική Αντικατάσταση
4. ἀκούσητε, οἷόν τ’ ἦν, τυγχάνει: Να γράψετε τις προτάσεις που αντιστοιχούν στα ρήματα αυτά, να τις αναγνωρίσετε και να αιτιολογήσετε την εκφορά τους.

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση