• 19 Μαΐου 2024 01:29

Αισχίνη "Κατά Τιμάρχου", 1, 6-8

Bystratilio

Ιούλ 23, 2014

Προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα, ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν, τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις πείθεσθαι, τοὺς δὲ μὴ πειθομένους κολάζειν, εἰ δεῖ τὰ τῆς πόλεως καλῶς ἔχειν. Σκέψασθε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος, ὁ παλαιὸς νομοθέτης, καὶ ὁ Δράκων. Πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τῆς σωφροσύνης τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων ἐνομοθέτησαν, καὶ διαρρήδην ἀπέδειξαν, ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν, καὶ ὡς δεῖ αὐτὸν τραφῆναι, ἔπειτα δεύτερον περὶ τῶν μειρακίων, τρίτον δ’ ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν. Καὶ τούτους τοὺς νόμους  ἀναγράψαντες ὑμῖν παρακατέθεντο, καὶ ὑμᾶς αὐτῶν ἐπέστησαν φύλακας.

Παρατηρήσεις
1.Να γίνει η μετάφραση του κειμένου.
2. παρακατέθεντο: α) Να γράψετε τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους
β) Να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο όλων των
εγκλίσεων του αορίστου β’ στην ίδια φωνή.
3.καταγιγνώσκω (εκτός κειμένου): Να γράψετε το β’ πληθυντικό
πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β’ στην ίδια φωνή.
4.Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά, αφού τις γράψετε, (όχι σύνταξη) τις δευτερεύουσες προτάσεις που αντιστοιχούν στα ρήματα: θησόμεθα, νομοθετήσωμεν, ἐποιήσατο, δεῖ ( το τελευταίο).

Αφήστε μια απάντηση