• 27 Μαρτίου 2023 01:33

Άγνωστο Κείμενο : Λυσίου, «Κατὰ Ἀγοράτου», 33-35

Ὅτι μὲν ἀπέγραψεν Ἀγόρατος οὑτοσί τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τὰ ὀνόματα, καὶ τὰ ἐν τῇ βουλῇ καὶ τὰ ἐν τῷ δήμῳ, καί ἒστι φονεὺς ἐκείνων, σχεδόν τι οἶμαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι· ὡς τοίνυν ἀπάντων τῶν κακῶν αἴτιος τῇ πόλει ἐγένετο καὶ οὐδ’ ὑφ’ ἑνὸς αὐτὸν προσήκει ἐλεεῖσθαι, ἐγὼ οἶμαι ὑμῖν ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι συλληφθέντες ἐδέθησαν, τότε καὶ ὁ Λύσανδρος εἰς τοὺς λιμένας τοὺς ὑμετέρους εἰσέπλευσε, καὶ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι Λακεδαιμονίοις παρεδόθησαν, καὶ τὰ τείχη κατεσκάφῃ, καὶ οἱ τριάκοντα κατέστησαν, καὶ τὶ οὐ τῶν δεινῶν τῇ πόλει ἐγένετο; Ἐπειδὴ τοίνυν οἱ τριάκοντα κατεστάθησαν εὐθέως κρίσιν τοῖς ἀνδράσι τούτοις ἐποίουν ἐν τῇ βουλῇ, ὁ δὲ δῆμος «ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐν δισχιλίοις» ἐψήφιστο. Καί μοι ἀνάγνωθι τὸ ψήφισμα.

Λυσίου, «Κατὰ Ἀγοράτου», 33-35


ἐν κεφαλαίοις= περιληπτικά


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των τριτοκλίτων ουσιαστικών στον αριθμό που βρίσκονται.

2.ἐγένετο, κατέστησαν, ἀνάγνωθι: να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι τύποι.

3.  Να βρεθούν τα υποκείμενα των απαρεμφάτων.

4. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των δευτερευουσών προτάσεων.

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση