• 2 Ιουνίου 2023 09:27

Άγνωστο Κείμενο : «Κύρου Παιδεία» τοῦ Ξενοφῶντα 6, 1, 13-15

Ὁρῶ ἡμῖν ἀντιπάλους προσιόντας οἷς ἡμεῖς, εἰ ὧδε στρατευσόμεθα, οὐ δυνησόμεθα μάχεσθαι. Προσέρχεται μὲν γὰρ δήπου χειμών, στέγαι δὲ εἰ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς είσιν άλλά μὰ Δὶ’ ούχ ἵπποις οὐδὲ θεράπουσιν οὐδὲ τῷ δήμῳ τῶν στρατιωτῶν, ὧν ἄνευ ἡμεῖς οὐκ ἂν δυναίμεθα στρατεύεσθαι· τὰ δ’ ἐπιτήδεια ὅπου μὲν ἡμεῖς ἐληλύθαμεν ὑφ’ ἡμῶν ἀνήλωται· ὅπου δὲ μὴ ἀφίγμεθα, διὰ τὸ ἡμᾶς φοβεῖσθαι ἀνακεκομισμένοι εἰσίν εἰς ἐρύματα, ὥστε αὐτοὶ μὲν ἔχειν, ἡμᾶς δὲ ταῦτα μὴ δύνασθαι λαμβάνειν. Τὶς οὖν οὕτως ἀγαθὸς ἢ τὶς οὕτως ἰσχυρὸς ὃς λιμῳ καὶ ῥίγει δύναιτ’ ἂν μαχόμενος στρατεύεσθαι;

«Κύρου Παιδεία» τοῦ Ξενοφῶντα 6, 1, 13-15

ἒρυμα = οχύρωμα , πρόχωμα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις στους δύο αριθμούς : ἡμῖν, χειμών,ῥίγει, στρατιωτῶν, λιμῳ, τῷ δήμῳ

2.Να αντικατασταθούν χρονικά :  μάχεσθαι, Προσέρχεται, ἀνήλωται, ἀφίγμεθα, θεράπουσιν, ἀνακεκομισμένοι εἰσίν

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση