• 8 Φεβρουαρίου 2023 09:35

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ἰσοκράτους ,Ἀρχίδαμος 1-3

9. Ἰσοκράτους ,Ἀρχίδαμος 1-3

Ἴσως τινές ὑμῶν θαυμάζουσιν, ὅτι τόν ἄλλον χρόνον ἐμμεμενηκώς τοῖς τῆς πόλεως νομίμοις, ὡς οὐκ οἶδ’ εἰ τις ἄλλος τῶν ἡλικιωτῶν, τοσαύτην πεποίημαι τήν μεταβολήν, ὥστε, περί ὧν ὀκνοῦσιν οἱ πρεσβύτεροι λέγειν, περί τούτων νεώτερος ὤν παρελήλυθα συμβουλεύσων. Ἐγώ δ’ εἰ μέν τις τῶν εἰθισμένων ἐν ὑμῖν ἀγορεύειν ἀξίως ἦν τῆς πόλεως εἰρηκώς, πολλήν ἄν ἡσυχίαν ἦγον. Νῦν δ’ ὁρῶν τούς μέν συναγορεύοντας οἷς οἱ πολέμιοι προστάττουσι, τούς δέ οὐκ ἐρρωμένως ἐναντιουμένους, τούς δέ παντάπασιν ἀποσεσιωπηκότας, ἀνέστην ἀποφανούμενος, ἅ γιγνώσκω περί τούτων, αἰσχρόν νομίσας, εἰ τήν ἰδίαν τοῦ βίου τάξιν διαφυλάττων περιόψομαι τήν πόλιν ἀνάξια ψηφισαμένην αὑτῆς.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

θαυμάζω = απορώ.- ὁ ἄλλος χρόνος = το παρελθόν.- ἐμμένω τινί = μένω πιστός σε κάτι.- τα νόμιμα = οι συνήθειες.- ἡλικιώτης = συνομήλι­κος.- ὀκνῶ = διστάζω.- παρέρχομαι = προσέρχομαι, παρουσιάζομαι.- εἴθισμαι = συνηθίζω.- συναγορεύω = συμφωνώ.- ἐρρωμένως = σθεναρά.- ἀποφαίνομαι = λέγω την γνώμη μου.- περιορῶ = βλέπω με απάθεια.- ψηφίζομαι = αποφασίζω
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἐμμεμενηκώς, παρελήλυθα, ἦγον, ὁρῶν, εἰρηκώς, προστάττουσι
2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἀνέστην , ὀκνοῦσιν
3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : τῆς πόλεως, ὑμῶν, οἷς, τάξιν ,διαφυλάττων
4. Να γραφούν τα παραθετικά : αἰσχρόν, Ἴσως, ἀνάξια, πολλήν, ἀξίως

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση