• 29 Μαΐου 2023 19:25

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ἰσοκράτη ,Πανηγυρικός, 75-76

Πλείστων μέν οὖν ἀγαθῶν αἰτίους καί μεγίστων ἐπαίνων ἀξίους ἡγοῦμαι γεγενῆσθαι τούς τοῖς σώμασιν ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος προκινδυνεύσαντας· οὐ μήν οὐδέ τῶν πρό τοῦ πολέμου τούτου γενομένων καί δυναστευσάντων ἐν ἑκατέρᾳ τοῖν πολέοιν δίκαιον ἀμνημονεῖν. Ἐκεῖνοι γάρ ἦσαν οἱ προασκήσαντες τούς ἐπιγιγνομένους καί τά πλήθη προτρέψαντες ἐπ’ ἐρετήν καί χαλεπούς ἀνταγωνιστάς τοῖς βαρβάροις ποιήσαντες. Οὐ γάρ ὠλιγώρουν τῶν κοινῶν, οὐδ’ ἀπέλαυον μέν ὡς ἰδίων, ἠμέλουν δ’ ὡς ἀλλότριων, ἀλλ’ ἐκήδοντο μέν ὡς οἰκείων, ἀπείχοντο δ’ ὥσπερ χρή τῶν μηδέν προσηκόντων.ΛΕΞΙΛΟΓΙΟσῶμα=σώμα, ζωή. // δυναστεύω =είμαι αρχηγός // κήδομαι=φροντίζω.

——————————————————————————————————-
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : προτρέψαντες, ἀπείχοντο

2. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : δυναστευσάντων, τούτου

3. Να γραφούν τα παραθετικά : Πλείστων, μεγίστων, ἰδίων, οἰκείων, δίκαιον, ἀξίους

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση