• 2 Φεβρουαρίου 2023 01:10

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : «Ἑλληνικά» του Ξενοφώντα 6, 4, 4-5

Ταῦτα δὲ ποιήσας ὁ Κλεόμβροτος ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς Θεσπικής. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ. Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ φίλοι προσιόντες ἔλεξαν· Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν. Ἀναμνησθήσονται γὰρ σοῦ καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδῄωσας, καὶ ὅτε ὕστερον στρατεύσας ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς. Εἴπερ οὖν ἢ σαυτοῦ κήδει ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Οἱ μὲν φίλοι τοιαῦτα ἔλεξαν. Ὁ δὲ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούσας  παρεσκευάσατο πρὸς μάχην.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Να κλιθούν στους δύο αριθμούς :  Οἱ Θηβαῖοι, προσιόντες, μάχης, τῆς πόλεως , σοῦ, στρατεύσας, τῆς πατρίδος , τοιαῦτα, σαυτοῦ, ταῦτα

2. Να αντικατασταθούν χρονικά : ἔλεξαν, παθεῖν, ἀκούσας, παρεσκευάσατο, ἀφικόμενος

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση