• 27 Μαρτίου 2023 00:53

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Υπερείδης, Επιτάφιος 41-42

5. Υπερείδης, Επιτάφιος 41-42

Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι. Τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται. Ὅμως δὲ χρή θαρρεῖν καὶ τῆς λύπης παραιρεῖν  εἰς τὸ ἐνδεχόμενον, καὶ μεμνῆσθαι μὴ μόνον τοῦ θανάτου τῶν τετελευτηκότων, άλλά καὶ τῆς ἀρετῆς ἧς καταλελοίπασιν. Οὐ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν, ἀλλ’ ἐπαίνων μεγά­λων πεποιήκασιν. Εἰ δὲ γήρως θνητοῦ μὴ μετέσχον, ἀλλ’ εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλήφασιν, εὐδαίμονές τε γεγόνασι κατὰ πάντα. Ὅσοι μὲν γὰρ αὐτῶν ἄπαιδες τετελευτήκασιν, οἱ παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἔπαινοι παῖδες αὐτῶν ἀθάνατοι ἔσονται· ὅσοι δέ παῖδας καταλελοίπασιν, ἡ τῆς πατρίδος εὔνοια ἐπίτροπος αὐτοῖς τῶν παίδων καταστήσεται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

χαλεπόν ἐστί =είναι δύσκολο, παραμυθοῦμαι=παρηγορώ,παραιρῶ= αφαιρώ,εἰς τό ἐνδεχόμενον=όσο είναι δυνατόν, μετέσχον γήρως=έφτασα στα γηρατειά, ἐπίτροπος=κηδεμόνας, καταστήσεται=θα γίνει
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : καταλελοίπασιν, εἰλήφασιν, καταστήσεται, μετέσχον, πεπόνθασιν
2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : εἰλήφασιν, μετέσχον, χρή, ἔσονται
3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : τοῖς τοιούτοις, ὄντας, τά πένθη, τῶν Ἑλλήνων, τῆς πατρίδος

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση