• 9 Ιουνίου 2023 18:24

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ

2. Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ
Πατέρες τινές σπεύδοντες τούς παῖδας πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καί ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις οὐ δέχονται τήν μάθησιν. Ὥσπερ γάρ τά φυτά τοῖς μέν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δέ πολλοῖς πνίγεται, τόν αὐτόν τρόπον ψυχή τοῖς μέν συμμέτροις αὒξεται πόνοις, τοῖς δ’ ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται. Δοτέον οὖν τοῖς παισίν ἀναπνοήν τῶν συνεχῶν πόνων, ἐνθυμουμένους ὅτί πᾶς ὁ βίος ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καί σπουδήν διῂρηται. Καί διά τοῦτ’ οὐ μόνον ἐγρήγορσις ἀλλά καί ὕπνος εὑρέθη, οὐδέ χειμών ἀλλά καί εὐδία, οὐδ’ ἐνεργοί πράξεις ἀλλά καί ἐορταί. Συνελόντι δ’ εἰπεῖν ἡ ἀνάπαυσις τῶν πόνων ἐστίν ἄρτυμα.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
σπεύδω =βιάζομαι, οἷς =από τους οποίους, ἀπαυδῶ= κουράζομαι, ἐκπίπτω =ξεφεύγω, αφήνω στη μέση, σύμμετρος= μετρημένος, δοτέον= πρέπει να δίνουμε,
ἐνθυμούμαι =έχω στο νου μου (θυμός = ψυχή) ἡ εὐδία= καλός καιρός, καλοκαιρία, συνελόντι εἰπεῖν= με λίγα λόγια, τό ἄρτυμα= καρύκευμα,  ό,τι προξενεί ευχαρίστηση
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : εἰπεῖν, ἐπιβάλλουσιν, δέχονται
2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : λύουσιν, εἰδῆτε, σώζονται : ἐπιβάλλουσιν, δέχονται, διῂρηται
3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : τήν μάθησιν, Πατέρες τινές, τούς παῖδας, πᾶς ὁ βίος

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση