• 6 Ιουνίου 2023 18:51

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ξενοφῶντος ,Ἀπομνημονεύματα 1, 2, 21-22

11. Ξενοφῶντος ,Ἀπομνημονεύματα 1, 2, 21-22
Κἀγώ δέ μαρτυρῶ τούτοις· ὁρῶ γάρ ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ πεηοιημένων ἐπῶν τούς μή μελετῶντας ἐπιλανθανομένους, οὕτω καί τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι λήθην ἐγγιγνομένην. Ὅταν δέ τῶν νουθετικῶν λόγων ἐπιλάθηταί τις, ἐπιλέλησται καί ὧν ἡ ψυχή πάσχουσα τῆς σωφροσύνης ἐπεθύμει.Τούτων δ’ ἐπιλαθόμενον οὐδέν θαυμαστόν καί τῆς σωφροσύνης ἐπιλαθέσθαι.  Ὁρῶ δέ καί τούς εἰς φιλοποσίαν προαχθέντας καί τούς εἰς ἔρωτας ἐγκυλισθέντας ἧττον δυνα­μένους τῶν τε δεόντων ἐπιμελεῖσθαι καί τῶν μή δεόντων ἀπέχεσθαι. Πολλοί γάρ καί χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, πρίν ἐρᾶν, ἐρασθέντες οὐκέτι δύνανται· καί τά χρήματα καταναλώσαντες, ὧν πρόσθεν ἀπείχοντο κερδῶν, αἰσχρά νομίζοντες εἶναι, τούτων οὐκ ἀπέχονται.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

μαρτυρῶ τινι = συμφωνώ με κάποιον.- τά ἐν μέτρῳ πεποιημένα ἔπη = τα ποιήματα.- ἐπιλανθάνομαι = λησμονώ.- διδασκαλικός και νουθετικός λόγος = συμβουλευτικός λόγος.- ἐγγίγνεταί τινι λήθη τινός = κάποιος λησμονεί κάτι.- ὧν ἡ ψυχή πάσχουσα = εκείνα από τα οποία διατιθεμένη η ψυχή.-θαυμαστόν = παράδοξο.- προάγομαι = παρασύρομαι.- ἐγκυλίομαι = κατρακυ­λώ.- ἧττον δύναμαι = έχω λιγότερη δύναμη.- φείδομαι χρημάτων = χρησιμοποιώ τα χρήματα με φειδώ.- ἐρῶ = είμαι εραστής.-

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση