• 2 Ιουνίου 2023 09:06

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδη 11-12

12. Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδη 11-12

Ἐνθυμηθῆναι δέ χρή ὅτι, εἰ ἐξέσται ὅ,τι ἄν τις βούληται ποιεῖν, οὐδέν ὄφελος νόμους κεῖσθαι ἤ ὑμᾶς συλλέγεσθαι ἤ στρατηγούς αἱρεῖσθαι. Θαυμάζω δέ, ὦ Ἄνδρες δικασταί, εἰ τις ἀξιοῖ, ἐάν μέν τις προσιόντων τῶν πολεμίων τῆς πρώτης τάξεως τεταγμένος τῆς δευτέρας γένηται, τούτου μέν δειλίαν καταψηφίζεσθαι, ἐάν δέ τις ἐν τοῖς ὁπλίταις τεταγμέ­νος ἐν τοῖς ἱππεῦσιν ἀναφανῇ, τούτῳ συγγνώμην ἔχειν. καί μέν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἡγοῦμαι δικάζειν ὑμᾶς οὐ μόνον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἕνεκα, ἀλλ’ ἵνα καί τούς ἄλλους τῶν ἀκοσμούντων σωφρονεστέρους ποιῆτε. ἐάν μέν τοίνυν τούς ἀγνῶτας κολάζητε, οὐδείς ἔσται τῶν ἄλλων βελτίων οὐδείς γάρ εἴσεται τά ὑφ’ ὑμῶν καταψηφισθέντα· ἐάν δέ τούς ἐπιφανέστατους τῶν ἐξαμαρτανόντων  τιμωρῆσθε, πάντες πεύσονται, ὥστε τούτω παραδείγματι χρώμενοι  βελτίους ἔσονται οἱ πολῖται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ἐνθυμοῦμαι=σκέφτομαι // συλλέγομαι=συνεδριάζω // ἀκοσμῶ= παρανομώ // ἀγνώς, ῶτος= άγνωστος, ἄσημος· αμαθής.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : συλλέγεσθαι, αἱρεῖσθαι, γένηται, τῶν ἐξαμαρτανόντων, πεύσονται
2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἀναφανῇ, ποιῆτε, τιμωρῆσθε, γένηται, ἀξιοῖ
3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : τις, ὦ Ἄνδρες δικασταί, τοῖς ἱππεῦσιν, οὐδείς, πάντες, βελτίους
4. Να γραφούν τα παραθετικά : σωφρονεστέρους, βελτίους, ἐπιφανέστατους

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση