• 29 Μαΐου 2023 18:59

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ισοκράτη , Προς Δημόνικον 50-52

3. Ισοκράτη , Προς Δημόνικον 50-52

Ζεύς Ἡρακλέα καί Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καί πάντες πιστεύουσι, τόν μέν διά τήν ἀρετήν ἀθάνατον ἐποίησε, τόν δέ διά τήν κακίαν ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις ἐκόλασεν. Τούτοις δεῖ παραδείγμασι χρώμενον σ’ ὀρέγεσθαι τῆς καλοκαγαθίας καί μή μόνον τοῖς ὑφ’ ἡμῶν εἰρημένοις ἐμμένειν ἀλλά καί τῶν ποιητῶν τά βέλτιστα μανθάνειν καί τῶν ἄλλων σοφιστῶν, εἰ τι χρήσιμον εἰρήκασιν, ἀναγιγνώσκειν. Ὥσπερ γάρ τήν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ’ ἅπαν­τα μέν τά βλαστήματα καθιζάνουσαν ἀφ’ ἑκάστου δέ τά βέλτιστα λαμβάνουσαν, οὕτω δεῖ καί τούς παιδείας ὀρεγομένους νεανίας μηδενός μέν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν δέ τά χρήσιμα συλλέγειν.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : πιστεύουσι, ἀναγιγνώσκειν, εἰρήκασιν, συλλέγειν, ἐμμένειν
2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἐκόλασεν, λέγουσι
3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : παραδείγμασι, Τούτοις, τήν μέλιτταν, νεανίας, μηδενός, τῶν ποιητῶν
4. Να γραφούν τα παραθετικά : ἀπείρως, χρήσιμον, τά βέλτιστα

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση