• 20 Μαρτίου 2023 21:57

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Θουκυδίδη 7.75

Μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐδόκει τῷ Νικίᾳ καὶ τῷ Δημοσθένει ἱκανῶς παρεσκευᾶσθαι, καὶ ἡ ἀνάστασις ἤδη τοῦ στρατεύματος τρίτῃ ήμέρᾳ ἀπὸ τῆς ναυμαχίας ἐγίγνετο. Δεινὸν οὖν μέν οὐ καθ’ ἕν μόνον τῶν πρα­γμάτων, ὅτι τάς τε ναῦς ἀπολωλεκότες πάσας ἀπεχώρουν καὶ ἀντὶ μεγά­λης ἐλπίδος καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ πόλις κινδυνεύοντες, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀπο­λείψει τοῦ στρατοπέδου ξυνέβαινε τότε ὄψει ἕκαστα ἀλγεινὰ καὶ τῇ γνώμῃ αἰσθέσθαι. Τῶν τε γὰρ νεκρῶν ἀτάφων ὄντων, ὁπότε τις ἴδοι τινὰ τῶν ἐπιτηδείων κείμενον, ἐς λύπην μετὰ φόβου καθίστατο, καὶ οἱ ζῶντες καταλειπόμενοι τραυματίαι τε καὶ ἀσθενεῖς πολὺ τῶν τεθνεώτων τοῖς ζῶσι λυπηρότεροι ἦσαν καὶ τῶν ἀπολωλότων ἀθλιώτεροι.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ


ἐπιτήδειος= φίλος· συγγενής.


————————————————————————————————
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἐδόκει, παρεσκευᾶσθαι, ἀπολωλεκότες, ἀπο­λείψει, ἴδοι, καθίστατο, ἦσαν

2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἴδοι

3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : ἡ ἀνάστασις, τοῦτο, ἕν, ἐλπίδος, ἐλπίδος, ὄψει, τῇ γνώμῃ, οἱ ζῶντες, τῶν ἀπολωλότων, ἀσθενεῖς

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση