• 28 Μαΐου 2023 09:42

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Δημοσθένους περί των εν Χερρονήσω 21-23

8. Δημοσθένους περί των εν Χερρονήσω 21-23

Βούλομαι τοίνυν ὑμᾶς μετά παρρησίας ἐξετᾶσαι τά παρόντα πράγματα τῇ πόλει καί σκέψασθαι, τί ποιοῦμεν αὐτοί νῦν καί ὅπως χρώμεθ’ αὐτοῖς· Ἡμεῖς δέ οὔτε χρήματα εἰσφέρειν βουλόμεθα, οὔτε αὐτοί στρατεύεσθαι τολμῶμεν, οὔτε τῶν κοινῶν ἀπέχεσθαι δυνάμεθα ,οὔτε τάς συντάξεις Διοπείθει δίδομεν, οὔθ’ ὅσ’ ἄν αὐτός αὑτῷ πορίσηται ἐπαινοῦμεν, ἀλλά βασκαίνομεν καί σκοποῦμεν, πόθεν καί τί μέλλει ποιεῖν καί πάντα τά τοιαυτί. Οὔτ’ ἐπειδήπερ οὕτως ἔχομεν, τά ἡμέτερ’ αὐτῶν πράττειν ἐθέλομεν, ἀλλ’ ἐν μέν τοις λόγοις τούς τῆς πόλεως λέγοντας ἄξια ἐπαινοῦμεν, ἐν δέ τοῖς ἔργοις τοῖς ἐναντιουμένοις τούτοις συναγωνιζόμεθα. Ὑμεῖς μέν τοίνυν εἰώθατε ἑκάστοτε τόν παριόντα ἐρωτᾶν, τί οὖν χρή ποιεῖν;  Ἐγώ δ’ ὑμᾶς ἐρωτῆσαι βούλομαι, τί οὖν χρή λέγειν;

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

παρρησία – ειλικρίνεια.- τα παρόντα πράγματα = η παρούσα κατάσταση των πραγμάτων.- σκοποῦμαι = σκέπτομαι.- χρῶμαι τοῖς πράγμασι = αντιμετωπίζω την κατάσταση των πραγμάτων.- εἰσφέρω = συνεισφέρω.- στρατεύομαι = εκστρατεύω.- τά κοινά = δημόσια χρήματα.- συντάξεις = φόροι. -πορίζομαι = εξευρίσκω πόρους.- ἐπαινῶ = εγκρίνω.- βασκαίνω = κακολογώ. –σκοπῶ = εξετάζω.- τά ἡμέτερ’ αὑτῶν = το καθήκον μας.- συναγωνίζομαι = συμμαχώ.- εἴωθα = συνηθίζω.- παρέρχομαι – ανέρχομαι στο βήμα.

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση