• 2 Ιουνίου 2023 09:15

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Δημοσθένη , Περί του Στεφάνου ,102

Βούλομαι τοίνυν ἐπανελθεῖν ἐφ’ ἅ τούτων ἑξῆς ἐπολιτευόμην καί σκοπεῖτ’ ἐν τούτοις πάλιν αὖ, τί τό τῇ πόλει βέλτιστον ἦν. ὁρῶν γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τό ναυτικόν ὑμῶν καταλυόμενον καί τούς μέν πλου­σίους ἀτελεῖς ἀπό μικρῶν ἀναλωμάτων γιγνομένους, τούς δέ μέτρι’ ἤ μικρά κεκτημένους τῶν πολιτῶν τά ὄντ’ ἀπολλύοντας, ἔτι δ’  ὑστερίζουσαν ἐκ τούτων τήν πόλιν τῶν καιρῶν, ἔθηκα νόμον καθ’ ὅν τούς μέν τά δίκαια ποιεῖν ἠνάγκασα, τούς πλουσίους, τούς δέ πένητας ἔπαυσ’ ἀδικουμένους, τῇ πόλει δ’ ὅπερ ἦν χρησιμώτατον, ἐν καιρῷ γίγνεσθαι τάς παρασκευάς ἐποίησα.


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟἀνάλωμα =δαπάνη, ζημιά, ἀτελής γίγνομαι =

απαλλάσσομαι από τους φόρους, καιρός =

ευκαιρία ,κατάλληλες συνθήκες


——————————————————————————————————-

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἐπανελθεῖν, σκοπεῖτε, ὁρῶν, ἔθηκα

2. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : ἅ, τῶν πολιτῶν, τούς πένητας, ὅπερ, τάς παρασκευάς, ἀτελεῖς

3. Να γραφούν τα παραθετικά : βέλτιστον, μικρῶν, ἀτελεῖς, χρησιμώτατον, τά δίκαια

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση