• 29 Μαρτίου 2023 00:19

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Αριστοτέλη , Αθηναίων Πολιτεία 6,1-3

Αριστοτέλη , Αθηναίων Πολιτεία 6,1-3
Κύριος δὲ γενόμενος τῶν πραγμάτων Σόλων τὸν τε δῆμον ἠλευθέρωσε καὶ ἐν τῷ παρόντι καὶ εἰς τὸ μέλλον, κωλύσας δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν καὶ νόμους ἔθηκε καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ἐποίησε καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων, ἅς σεισάχθειαν καλοῦσιν, ὡς ἀποσεισάμενοι τὸ βά­ρος. Ἐν οἷς πειρῶνται τινές διαβάλλειν αὐτὸν. Συνέβη γὰρ τῷ Σόλωνι μέλλοντι ποιεῖν τὴν σεισάχθειαν προειπεῖν τισὶ τῶν γνωρίμων, ἔπειθ’ ὡς μὲν οἱ δημοτικοὶ λέγουσι, παραστρατηγηθῆναι διὰ τῶν φίλων, ὡς δ’ οἱ βουλόμενοι βλασφημεῖν, καὶ αὐτὸν κοινωνεῖν. Δανεισάμενοι γὰρ οὗτοι συνεπρίαντο πολλὴν χώραν, καὶ μετ’ οὐ πολὺ τῆς τῶν χρεῶν ἀποκοπῆς γενομένης ἐπλούτουν ὅθεν φασί γενέσθαι τοὺς ὕστερον δοκοῦντας εἶναι παλαιοπλούτους. Οὐ   μὴν   ἀλλὰ   πιθανώτερος  ὁ τῶν   δημοτικῶν λόγος.——————————————————————————————————-

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἔθηκε, διαβάλλειν, Συνέβη, προειπεῖν, καλοῦσιν, λέγουσι, συνεπρίαντο

2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἔθηκε, Συνέβη, καλοῦσιν, συνεπρίαντο, φασί

3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : τὸν  δῆμον, ἅς, τισὶ, τὸ βά­ρος

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση