• 2 Ιουνίου 2023 09:13

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Αισχίνη, Επιστολές 3

Οἱ μέν ἄλλοι πάντες, ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως, ἤ δέονται τῶν πολιτῶν, ὅπως ἐπανέλθωσιν, ἤ διαμαρτόντες τούτου λοιδοροῦσι τάς ἑαυτῶν πατρίδας ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας· ἐγώ δέ ἐπείπερ ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάμην ἠτύχησα καί κατηγορῶν ἄλλων αὐτός ἑάλων, ἄχθομαι μέν, ὥσπερ εἰκός ἐστίν, ἀγανακτῶ δέ οὐδέν. Οὐ γάρ οὕτως ἔγωγε ἠλίθιος εἰμί, ὥστε, ἐξ ἧς πόλεως ὁ Θεμιστοκλῆς ὁ τήν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας ἐξηλάθη, καί ὅπου Μιλτιάδης, ὅτι μικρόν ὦφλε τῷ δημοσίῳ, γέρων ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἀπέθανε, ταύτῃ τῇ πόλει, Αἰσχίνην τόν Ἀτρομήτου φεύγοντα οἴεσθαι δεῖν ἀγανακτεῖν, εἰ τι τῶν εἰωθότων  Ἀθήνησιν ἔπαθεν. Ἀλλ’ ἔγωγε καί λαμπρόν εἰκότως μοι νομίσαιμ’ ἄν αὐτό γενέσθαι, τό γεγονέναι ἄξιος τοῦ ὅμοια παθεῖν ἐκείνοις.ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

φεύγω= καταδιώκομαι, εξορίζομαι, δέομαι= παρακαλώ (ν.ε. δέηση), διαμαρτάνω τινός= αποτυχαίνω σε κάτι, λοιδορῶ (-έω) = κακολογώ, ὡς προσφερομένας= διότι κατά τη γνώμη τους συμπεριφέρονται, ἅ πολιτεύομαι= όσα κάνω ως πολίτης, ἑάλων= συλλαμβά­νομαι, καταδικάζομαι, ἄχθομαι= στενοχωριέμαι, ὦφλε= αόρ. β’ του ρ. ὀφλισκάνω = χρωστώ (οφείλω)

——————————————————————————————————-

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : φεύγουσιν, ἐπανέλθωσιν, ἐξηλάθη, ἑάλων, ἀπέθανε, γενέσθαι, προσφερομένας, ὦφλε

2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : ἐξηλάθη, ἑάλων, ἀπέθανε, ἐπανέλθωσιν, ὦφλε

3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : γέρων, τάς  πατρίδας, τήν Ἑλλάδα, τῷ δεσμωτηρίῳ, ἧς, ὧν, τι, ταύτῃ τῇ πόλει

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση