• 24 Απριλίου 2024 19:42

Λατινικά Γ’ Λυκείου : Αφαιρετική Απόλυτη [Ασκήσεις]

Bystratilio

Μάι 31, 2012

1. Nα ξαναγραφούν οι παρακάτω περίοδοι, αφού µεταφερθούν οι µετοχές στην αντίστοιχη  πτώση  του  άλλου  αριθµού  και  γίνουν,   όπου  χρειάζεται,   οι αναγκαίες  τροποποιήσεις  ώστε   οι  νέες  περίοδοι  να  είναι  νοηµατικώς αποδεκτές. Nα  µη  θίξετε  τις  περιόδους  εκείνες  που  δεν  είναι  δυνατόν  να τροποποιηθούν ή αν τροποποιηθούν δεν παρέχουν αποδεκτό νόηµα:

α) Copiis hostium deletis urbes liberatae sunt.

β) Ille absens dictator factus erat.

γ) Hic hostes abeuntes secutus est.

δ) Hostibus interemptis Camillus omne aurum recepit.

ε) Urbe a hostibus eversa incolae novam patriam fundaverunt.

στ) Ducibus interfectis legiones discesserunt.

ζ) Illo dormiente pastor quidam boves in speluncam caudis traxit aversos.

η) Mugitu ex spelunca audito ille in spelunca boves esse sensit.

θ) Confusus ille gregem ex loco infesto amovere coepit.

ι) Appenso auro illic Pisaurum civitas appellata est.

2. Σας δίδονται πέντε ζεύγη κυρίων προτάσεων. Nα µετατρέψετε το ρήµα της πρώτης  πρότασης  του  κάθε  ζεύγους  σε  µετοχή,  απόλυτη  ή  συνηµµένη ανάλογα µε την περίπτωση, έτσι ώστε οι δύο προτάσεις να αποτελέσουν µία. Nα επιφέρετε συγχρόνως και τις αναγκαίες τροποποιήσεις και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο όπου χρειάζεται.

α) Galli exercitum Romanum profligaverunt. Galli urbem Romam everterunt.

β) Veientana praeda non aequo iure divisa est. Romani Camillum exilio affecerunt.

γ)  Camillus aberat. Romani Camillum dictatorem creaverunt.

δ)  Camillus Gallos secutus est. Camillus Gallos interemit.

ε)  Sulpicius Gallus metum exercitus vicerat. Imperator adversarios vincere potuit.

3. Να αντικαταστήσετε τις απόλυτες αφαιρετικές με χρονικές προτάσεις εισαγόμενες με τον ιστορικό “cum”:
α) Grege aspecto Hercules pergit ad proximam speluncam.
β) Pedibus animadversis miles eum latentem adgnovit.
γ) Deletis legionibus Galli urbem Romam everterunt.
δ) Quibus interemptis aurum omne recepit.
ε) Pecunia accepta Galli abierunt.
στ) Caco interfecto incolae Herculem honoraverunt.
η) Gallis victis Camillus in exilium rediit.
ι) Occiso Scriboniano Paetus Romam trahebatur.

4. Να μετατρέψετε τα υπογραμμισμένα τμήματα σε μετοχικές προτάσεις:
α) Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse.
β) Ancilla Cornelio, qui ab ostio quaerebat Ennium, dixit eum domi non esse.
γ) Ennius, quod indignatus erat, exclamavit se domi non esse.
δ) Cum Ennius domum revertisset, cubiculum intravit.
ε) Nasica Ennium domi latere vidit.

[Από το βιβλίο του Κ.Ε.Ε]


Αφήστε μια απάντηση