• 21 Σεπτεμβρίου 2023 08:29

Μήνας: Οκτώβριος 2014

  • Home
  • Αρχαίο Θέατρο

Αρχαίο Θέατρο

Η επονείδιστη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

  Ξεκινά η αξιολόγηση για όλους τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με πηγές του αρμόδιου υπουργείου από τις αρχές του 2015… Αξιολόγηση σε εκπαιδευτικούς κακοπληρωμένους (χαμηλότερα αμοιβόμενους αναλογικά σε ολόκληρη την Ευρώπη),…

Η Σοφία και η Μουσικότητα της Ελληνικής Γλώσσας

Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη με μία γλώσσα εύηχη, γεμάτη μουσικότητα Οράτιος  Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις… είναι από την Ελληνική γλώσσα (Bιβλίο Γκίνες).…

Η Σοφία και Μουσικότητα της Ελληνικής Γλώσσας

Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη με μία γλώσσα εύηχη, γεμάτη μουσικότητα Οράτιος  Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις… είναι από την Ελληνική γλώσσα (Bιβλίο Γκίνες).…

Αδίδακτο Κείμενο : Αισχίνου, "Περὶ παραπρεσβείας", 15 -17

Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Ὄλυνθος ἥλω καὶ πολλοὶ τῶν ἡμετέρων ἐγκατελήφθησαν πολιτῶν, ὧν ἦν Ἰατροκλῆς ὁ Ἐργοχάρους ἀδελφὸς καὶ Εὔκρατος ὁ Στρομβίχου υἱός. Ὑπὲρ δὲ τούτων ἱκετηρίαν θέντες οἱ…

Αδίδακτο Κείμενο : Λυσίου, "Κατὰ Νικομάχου", §§31-33

Καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανά μοι τὰ εἰρημένα: περὶ δὲ τῶν ἐξαιτησομένων βραχέα πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν βούλομαι. παρεσκευασμένοι γάρ τινές εἰσι καὶ τῶν φίλων καὶ τῶν τὰ τῆς πόλεως πραττόντων…

Αδίδακτο Κείμενο :Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύμτα 1, 1, 1-4

Πολλάκις ἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην ὡς ἄξιος εἴη θανάτου τῇ πόλει. ἡ μὲν γὰρ γραφὴ κατ’ αὐτοῦ τοιάδε τις ἦν· ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς μὲν ἡ…

Αδίδακτο Κειμένο : Πλάτωνος, Γοργίας, 5251

Προσήκει δέ παντί τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ’ ἄλλου ὀρθῶς τιμωρουμένω, ἤ βελτίονι γίγνεσθαι καί ὀνίνασθαι ἤ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ὁρῶντες πάσχοντα ἅ ἄν πάσχῃ φοβούμενοι βελτίους…

Ανθολόγιο Αδίδαδακτων Κειμένων Αρχαίων Β' Λυκείου

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Πηγή : http://akisambelas.wordpress.com

Λυσίας, "Περί τῆς δημεύσεως τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ"- 18, 24-26

[24] Οὐκ ἔχω, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὕστινας δεησομένους ὑπὲρ ἡμῶν ἀναβιβάσομαι· τῶν γὰρ προσηκόντων οἱ μὲν ἄνδρας ἀγαθοὺς αὑτοὺς παρασχόντες καὶ μεγάλην τὴν πόλιν ποιοῦντες ἐν τῷ πολέμῳ τεθνᾶσιν, οἱ δ’ ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας…