Οδηγίες Διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)