• 27 Μαρτίου 2023 01:02

Επιστήμη- Τεχνολογία : Θεματικοί Κύκλοι Έκθεσης Γ' Λυκείου

Bystratilio

Δεκ 6, 2014

ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΡΟΛΟΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Επιστήμη είναι η ορθολογική έρευνα του επιστητού με συγκεκριμένες μεθόδους, όπως η παρατήρηση, το πείραμα, η υπόθεση και η επαγωγή, καθώς και το σύνολο των τεκμη ριωμένων γνώσεων που απορρέουν από αυτή. Οι γνώσεις οργανώνονται σε διάφορους τομείς (επιμέρους κλάδοι των επιστημών) και με αυτές οι επιστήμονες επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της φύσης και της κοινωνίας (φυσικοθετικές και κοινωνικές επιστήμες) ή την ανθρώπινη συμπεριφορά (ανθρωπιστικές επιστήμες).

ΡΟΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καθοριστικός είναι ο ρόλος των επιστημών στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για τί άλλαξαν τις συνθήκες ζωής και την πορεία του πολιτισμού. Η επιστήμη, ως συντελεστής πνευματικής απελευθέρωσης και πολιτιστικής προόδου του ανθρώπου, επιδιώκει:

 • Να κατανοήσει το κοσμικό μυστήριο και να απαντήσει στα αιώνια ερωτήματα του ανθρώπου για τη ζωή και τον κόσμο, ανακαλύπτοντας τη βέβαιη και αντικειμενική αλήθεια, αυτή που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
 • Να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του ανθρώπου συμβάλλοντας στην απαλλαγή του από την άγνοια, τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις και να απο σαφηνίσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, συντελώντας στην αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση.
 • Να ερμηνεύσει το φυσικό περιβάλλον και να κατανοήσει τους νόμους που διέπουν

τη λειτουργία του, συμβάλλοντας στην προστασία του και στην απελευθέρωση του        ανθρώπου από τους περιορισμούς που θέτει η φύση.

 • Να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις ασθένειες, αυξάνοντας το μέσο όρο ζωής και βελτιώνοντας την ποιότητα της (Ιατρική, Γενετική).
 • Να εξασφαλίσει την καλυτέρευση των συνθηκών της καθημερινής ζωής και της ερ γασίας, παρέχοντας αγαθά και ανέσεις που ελαφρύνουν τη ζωή του ατόμου.
 • Να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία της κοινωνίας και να συντελέσει στη βελ τίωση των θεσμών της (οικογένεια, εκπαίδευση, οικονομία, δημοκρατία κ.ά.), ώστε να ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα οι κοινωνικές ανάγκες.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Ως ειδικός σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της επιστημονικής έρευνας, αλλά και ευρύτερα ως πνευματικός άνθρωπος που κατευθύνει την κοινωνία, ο επιστήμονας επιβάλλεται να:

 • Αναζητά τη γνώση, διαθέτει άριστη κατάρτιση στο αντικείμενο του αλλά και ευρύτε ρη παιδεία, ώστε να αποφεύγει την πνευματική μονομέρεια.
 • Θέτει φραγμούς και όρια στην επιστημονική έρευνα με γνώμονα την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της ζωής.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη για την παραγόμενη γνώση. Οφείλει να αναρωτιέται σε ποιον παρέχει τη γνώση, με ποια μέσα την παράγει και για ποιο σκοπό θα χρησιμο ποιηθεί.
 • Συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων σε προγράμματα που υπηρετούν την ειρήνη, την ευημερία, την υγεία και την προ στασία της φύσης, ώστε η επιστήμη να γίνεται κοινωνικό λειτούργημα.
 • Διαφωτίζει την κοινή γνώμη για τη συνετή χρησιμοποίηση των επιτευγμάτων της επι στήμης, εξηγεί τη σημασία και τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από αυτά.
 • Αντιστέκεται στην κερδοσκοπία, τις οικονομικές πιέσεις και τις «σειρήνες» της δό ξας και της δημοσιότητας. Η ηθική συγκρότηση, η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια και η συνέπεια λόγων και έργων διακρίνουν τον υπεύθυνο επιστήμονα.

—ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η επιστημονική γνώση αποτελεί ένα ισχυρότατο όπλο στα χέρια του σύγχρονου ανθρώπου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιστημονική πρόοδος αντί να υπηρετεί τις ανάγκες της ανθρωπότητας, προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση τεράστιων οικονομικών συμφερόντων ή πολιτικών σκοπιμοτήτων, με συνέπεια να παρεκκλίνει από τους ανθρωπιστικούς της σκοπούς. Φαινόμενα που πιστοποιούν την παραπάνω διαπί στωση είναι:

1. Στράτευση της επιστημονικής γνώσης σε πολεμικούς εξοπλισμούς – κίνδυνος για την ειρήνη

Η δύναμη της επιστημονικής γνώσης χρησιμοποιείται στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού για την εξασφάλιση της υπεροπλίας. Έτσι, τα κράτη κατευθύνουν την επιστημονική έρευνα στην παραγωγή όλο και πιο φονικών όπλων μαζικής κατα στροφής, υπονομεύοντας την ειρήνη στον πλανήτη.

2.    Οικολογικό πρόβλημα

Η επιστημονική γνώση πολλαπλασιάζει την παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλ λον με την αλόγιστη βιομηχανική ανάπτυξη και την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, με συνέπεια να διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία.

3.    Κερδοσκοπική διαχείριση του επιστημονικού πλούτου

Σημαντικοί κίνδυνοι απορρέουν από την κερδοσκοπική διαχείριση και την οικονο μική εκμετάλλευση των επιστημονικών ανακαλύψεων, ιδιαίτερα στον τομέα της Γε νετικής. Για παράδειγμα, η εξάπλωση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων εξα σφαλίζει τεράστια κέρδη στις επιχειρήσεις, αλλά εγκυμονεί πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Επιπλέον, η παραγωγή εμβρύων για «ανθρώπινα ανταλλακτικά» αποτελεί μια χαρακτηριστική ζοφερή πιθανότητα.

4.    Κλωνοποίηση

Η επιστημονική πρόοδος απελευθερώνει τρομακτικές δυνάμεις τις οποίες ο άνθρω πος αδυνατεί να τιθασεύσει. Η παρέμβαση του ανθρώπου στο έργο της φύσης (δη μιουργία ανθρώπινων κλώνων, προκαθορισμός ανθρώπινων χαρακτηριστικών κ.ά.) είναι πιθανό να έχει ανεξέλεγκτες επιπτώσεις, αφού η ανθρώπινη αλαζονεία μπορεί να ανοίξει «το κουτί της Πανδώρας» και η Νέμεση (τιμωρία) να διαδεχτεί την Ύβρη (αλαζονεία).

5.    Πολιτική εκμετάλλευση της επιστημονικής γνώσης

Η επιστημονική γνώση γίνεται συχνά όπλο χειρισμού της κοινής γνώμης (προπα γάνδα, διαφήμιση), μέσο παραβίασης των ατομικών ελευθεριών (επόπτευση ιδιωτι κής ζωής) και μέσο προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (ψυχολογικός εξανα γκασμός, βασανιστήρια κ.ά.).

6.    «Επιστήμη για την επιστήμη»/πνευματική μονομέρεια

Η επιστημονική πρόοδος αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, ενώ είναι απλώς ένα μέσο. Η αντίληψη αυτή, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση, καθιστά τον επιστήμονα μονο μερή και τον απομονώνει από την κοινωνική ζωή και τα προβλήματα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί περισσότερο ως επαγγελματίας παρά ως πνευματικός άνθρωπος με κοινωνική αποστολή.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ / Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Αποτελεί, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη για την ανθρωπότητα ο προσανατολισμός της επιστημονικής προόδου σε ανθρωπιστικούς σκοπούς, ώστε να αποφύγουμε τους παρα πάνω κινδύνους που απειλούν το μέλλον των σύγχρονων κοινωνιών. Γι’ αυτό απαιτείται:

 • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η ανάδειξη και η κατανόηση των κινδύνων, εφόσον η επιστημονική πρόοδος μάς αφορά όλους.
 • Ο καθορισμός των ορίων και των μέσων της επιστημονικής έρευνας από τη δημο κρατική πολιτεία και τους διεθνείς οργανισμούς με τη θέσπιση διεθνούς νομοθετι κού πλαισίου, που θα διασφαλίζει τον αυστηρό έλεγχο των ερευνητικών κέντρων και τη διαφάνεια.
 • Η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων και η διεθνής συνεργασία, για να προστατευ τεί η κοινωνία από τον κίνδυνο της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας των επιχειρήσεων και του τυχοδιωκτισμού ανεύθυνων επιστημόνων.
 • Η υιοθέτηση από την ίδια την επιστημονική κοινότητα δεοντολογικών κανόνων και η μέριμνα για την εφαρμογή τους στα πλαίσια των επιστημονικών ερευνών.
 • Η υπευθυνότητα του επιστήμονα και η συμμετοχή του σε προγράμματα που υπηρε τούν την ειρήνη, την προστασία του περιβάλλοντος και αποβλέπουν στην αντιμετώ πιση των παγκόσμιων προβλημάτων (υποσιτισμός, ασθένειες, πόλεμοι κ.ά.).
 • Η ολοκληρωμένη παιδεία και η ηθική συγκρότηση του επιστήμονα: εντιμότητα, συ νέπεια, ανιδιοτέλεια, συναίσθηση της κοινωνικής του αποστολής.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Η ευθύνη του επιστήμονα ανάγεται σε δυο ρόλους που καλείται να διαδραμα τίσει ως ειδήμων – φορέας επιστήμης και ως πνευματικός άνθρωπος. Οι επιλο γές του και η δράση του έχουν επομένως διττή κατεύθυνση, διπλή κοινωνική ευθύνη.

Α. Ως επιστήμονας

1.    Στο αντικείμενο εργασίας του / στην επιστήμη του:

 • Ανανέωση γνώσεων μέσα από αδιάλειπτη ενημέρωση.
 • Δεκτικότητα στο καινούργιο και αποφυγή απολυτότητας και δογματισμού.
 • Χρησιμοποίηση ορθολογικών μεθόδων στο επιστημονικό του έργο.
 • Πνεύμα αναζήτησης και σπόρος αμφιβολίας ως προς την ορθότητα των γνώσεων.
 • Σεβασμός στις κατακτήσεις του παρελθόντος χωρίς να αισθάνεται δέσμιος του (να τολμά, να καινοτομεί).
 • Συνεργασία και όχι ανταγωνισμός με τους συναδέλφους του.
 1. Στη χρήση των επιστημονικών πορισμάτων:
 • Να μην υπηρετεί τον πόλεμο.
 • Να συνεργεί στην αποκατάσταση της διαταραχής της οικολογικής ισορ ροπίας.
 • Να εκλαϊκεύει τις γνώσεις του και να γνωστοποιεί τους πιθανούς κινδύνους.
 • Να μην παραπληροφορεί.
 • Να αντιστέκεται στη στράτευση και στο δόγμα «επιστήμη για την επιστήμη».
 • Να μην υπηρετεί οικονομικά συμφέροντα ούτε την ανθρώπινη ματαιοδοξία (υπέρογκες υλικές απολαβές, δόξα κ.ά.).
 • Να μην παραβιάζει δικαιώματα (βλέπε «Διλήμματα του σύγχρονου επιστή μονα»).
 • Να ενημερώνεται για τους σκοπούς που επιδιώκουν να πετύχουν όσοι χρη σιμοποιούν τη γνώση του, να προβλέπει / προεικάζει.
 • Τελικά, οφείλει να προσφέρει ανυστερόβουλα τις γνώσεις του υπηρετώ ντας το καθολικό συμφέρον.

Β. Ως πνευματικός Άνθρωπος

 • Άνθρωπος μορφωμένος, με κύρος, ευαισθησία, κοινωνική προβολή.
 • Να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και να δίνει διεξόδους.
 • Να στέκεται κριτικά έναντι κάθε εξουσίας.
 • Να είναι θεματοφύλακας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να καταγγέλλει κάθε παραβίαση αυτών.
 • Να αγωνίζεται για την ειρήνη και την ισότητα.
 • Να διαφωτίζει και να αφυπνίζει το λαό.
 • Να στρέφει τον κόσμο στην ψυχαγωγία.
 • Να μορφώνει τον απλό πολίτη και να τον απαλλάσσει από στερεότυπα και προκαταλήψεις.
 • Να τον απεγκλωβίζει από τον καταναλωτισμό και τη μονομέρεια.
 • Να μάχεται για την επικράτηση του ανθρωπισμού, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας.
 • Να αγωνίζεται για τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας κ.ά.

ΕΓΓΕΝΗ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

 • Επειδή η επιστήμη αναπτύσσεται αλματωδώς, απαιτείται κατάρτιση και παρακολούθηση των εξελίξεων (δεν μπορεί να επαφίεται μόνο στις πανεπι στημιακές σπουδές).
 • Ανθρωπιστικό πνεύμα: για να υπηρετήσει τον άνθρωπο, οφείλει να στρέφε ται σε δράσεις που δικαιώνουν την αποστολή του ανθρώπου στη ζωή και όχι να δικαιώνει το δόγμα «επιστήμη για την επιστήμη».
 • Κριτική ματιά και ανήσυχο πνεύμα: ξεχωρίζει το αληθές από το αληθοφα νές, προχωρά σε νέες κατακτήσεις, δεν εφησυχάζει στην αυθεντία.
 • Εντιμότητα και αξιοπρέπεια: δεν υπηρετεί συμφέροντα, δεν εγκλωβίζεται στην ανθρώπινη ματαιοδοξία (καριέρα, χρήματα).
 • Ψυχική καλλιέργεια: ευγένεια, θάρρος και τόλμη («Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»).
 • Πνεύμα συνεργασίας: η ισχύς εν τη ενώσει και διάθεση κοινωνικής προ σφοράς.
 • Λόγο υπεύθυνο, αρθρωμένο και τεκμηριωμένο: είναι ανάγκη να πείθει τον κόσμο.
 • Συνέπεια λόγων και έργων: μόνο έτσι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων.
 • Υψηλή αίσθηση καθήκοντος: απαραίτητο εφόδιο στον αγώνα για το κοινό καλό μέσα από την επιστήμη του.

Επισήμανση: Μέγιστη κοινωνική ανάγκη αποτελεί η συνειδητοποίηση ότι ο επιστήμονας δεν είναι μόνο για τα εργαστήρια, αλλά και για τη ζωή (ενεργός συμμετοχή).

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Βήματα παλινόρθωσης

 • Πρώτο: Όχι απάρνηση της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου ούτε αναζήτηση για άλλοθι ή για «αποδιοπομπαίους τράγους», όπως π.χ. απόδοση ευθύνης στη μηχανή ή περιορισμός της έρευνας (δικτατορία στην επιστήμη).
 • Δεύτερο: Συνειδητοποίηση των δραματικών επιπτώσεων, της διάστασης και της έκτασης του προβλήματος και αντίσταση στη μοιρολατρική αποδοχή της πραγματικότητας.
 • Τρίτο: Με κριτική ματιά να εντοπίσουμε τη ρίζα της κακοδαιμονίας που συ νίσταται στη μονομέρεια της ανάπτυξης, στην ηθικοπνευματική καθίζηση.
 • Η λύση: Βαθιά μεταβολή της δομής του κοινωνικού μας συστήματος· σύνδε ση της προόδου με ποιοτικές παραμέτρους, έτσι ώστε κέντρο να αποτελεί ο άνθρωπος, η ευτυχία του.

Βιβλιογραφία

Σ.Ι Καργάκου “Θέματα Σύγχρονου Προβληματισμού”

Φ.Π. Χατζηθωμά -Π.Ν. Αλέφαντου “Εκθέσεις Ιδεών και αναλύσεις εννοιών”

Γ.Σ. Κωτσαδάμ “Εκθέσεις , Δοκίμια Σύγχρονου Προβληματισμού”

Ι.Μ. Μπαχαράκη “Θεμέλιο στην έκθεση ιδεών”

Ε. Τσουρέα “Θέματα σύγχρονου προβληματισμού-Δοκίμια”

Χ.Α. Μπάλτα “Εκθέσεις σύγχρονου προβληματισμού”

Θ. Μάνδαλος “Έκθεση-Δοκίμιο”

Ν. Καμαργιάρης-Α.Σερπάνου “Κοινός Νους”

Α.&Σ. Μητσέλος “Έκφραση΄Εκθεση”

 

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση