• 6 Ιουνίου 2023 19:31

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 21-36

Bystratilio

Απρ 5, 2016

21

Ουσιαστικά- αντωνυμίες: Να μεταφερθούν στους τύπους που ζητούνται

-flumen: δοτική ενικού

-urbem: κλητική πληθυντικού

-qui: θηλυκό ίδια πτώση

-iure: ονομαστική ενικού

-aurum: γενική ενικού

-hoc: δοτική ενικού ίδιο γένος

-exilium: δοτική ενικού

Ρήματα

-deletis:απαρέμφατο παρακειμένου, ίδια φωνή

-everterunt: μετοχή μέλλοντα

-divisam: μετοχή ενεστώτα, ίδιο γένος, αριθμό και πτώση

-pensatum est: ίδιο πρόσωπο, ίδιος χρόνος ενεργητική φωνή

-rediit: να μεταφερθεί στον ενεστώτα

-abeuntes: να γραφεί η κλητική ενικού

-reversus est: να γραφεί το γερούνδιο σε όλες τις πτώσεις

23:

Ουσιαστικά-αντωνυμίες:

-huic: ίδιο γένος, ίδια πτώση, πληθυντικός

-illa:ίδια πτώση, ουδέτερο γένος

-quid:αφαιρετική, ίδιος αριθμός και γένος

-siccis:γενική ενικού

-partibus:ονομαστική, ίδιος αριθμός

-navem:γενική πληθυντικού

-occulis:αιτιατική ενικού

-cibum: ονοματική ενικού

Ρήματα:

-mortuus est: να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων

-ageret: υποτακτική ενεστώτα, ίδιο πρόσωπο

-sumpsit: υποτακτική ίδιος χρόνος παθητική φωνή

-cohibitae: β ενικό μέλλοντα

-egrediebatur: υποτακτική παρατατικού, ίδιο πρόσωπο

-erat ascensurus: ίδιο πρόσωπο παθητική φωνή

-conduxit: μετοχή μέλλοντα

-secuta est: γ ενικό ενεστώτα, οριστική

24

Ουσιαστικά-αντωνυμίες:

-Ostio: ίδια πτώση στον πληθυντικό

-domi:αφαιρετική ενικού

-illum:γενική ίδιο γένος, αριθμός, πτώση

-diebus:ονομαστική πληθυντικού

-ipsi:ίδια πτώση, ουδέτερο

Ρήματα:

-venisset: ίδιος χρόνος στην οριστική, ίδιο πρόσωπο

-quaerenti:πληθυντικός αριθμός

-accipe: γ πληθυντικό προστακτική μέλλοντα

-indignatus:γερουνδιακό

-cognosco:υποτακτική μέλλοντα, γ ενικό

-vis: υποτακτική παρατατικού, ίδιο πρόσωπο

-credidi:ίδιο πρόσωπο, υποτακτική

-scire:να κλιθεί στην προστακτική όλων των χρόνων

25

-ficum: ονομαστική ενικού

-tertium: ονομαστική ενικού, ίδιο γένος

-muris: ονομαστική πληθυντικού

-opibus:γενική, ίδιος αριθμός

-neminem: γενική ενικού

-patriae: αιτιατική ενικού

-extremo: να συμπληρωθούν οι άλλοι βαθμοί, ίδιος τύπος

Ρήματα:

-ostendens: μετοχή μέλλοντα, ίδιο γένος

-putetis: γ πληθυντικό, ίδιου χρόνου

-tutamini: Να γραφεί η προστακτική όλων των χρόνων

-confidere: να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων

-consulturum esse: να γραφούν τα απαρέμφατα των άλλων χρόνων

-mementote: Να γραφεί η προστακτική όλων των χρόνων

27

Ουσιατικά-αντωνυμίες-επίθετα

-minor: να γραφούν τα παραθετικά

-duriora: παραθετικά

-grandia: παραθετικά

-pomis: ονομαστική ενικού

-matura: παραθετικά

-putria: ίδια πτώση, αρσενικό γένος

Ρήματα:

-recesserat: υποτακτική, ίδιος χρόνος

-videri: απαρέμφατο παρακειμένου

-paenitet: ίδιο πρόσωπο, παρακείμενος

-aiunt: α ενικό ίδιος χρόνος

-nascuntur: μέλλοντας, ίδιο πρόσωπο

-fiunt: παρατατικός, ίδιο πρόσωπο

-gignuntur: ίδιο πρόσωπο, ίδιος χρόνος, ενεργητική φωνή

28

Ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα¨

-nostri: ονομαστική ενικού

-libero: ονομαστική ενικού

-summaque: παραθετικά

-preti: ονομαστική ενικού

-nihili: ονομαστική ενικού

-nihil: αιτιατική ενικού

-gratius: παραθετικά

Ρήματα:

-notus: μετοχές ενεργητικής φωνής

-abiit:υπερσυντέλικος, ίδια έγκλιση

-tradidit:απαρέμφατα όλων των χρόνων

-investiga:να κλιθεί στην προστακτική, όλων των χρόνων

-deduc:να κλιθεί στην προστακτική, όλων των χρόνων

-adfectus est: ενεργητική φωνή, ίδιος χρόνος

-possi: απαρέμφατο ενεστώτα

29

Ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα:

-quidam: πληθυντικός, ίδιο γένος, πτώση

-haec:ενικός, ίδια πτώση

-sestertium: ονομαστική ενικού

-oleum: γενική ενικού

-parem: ίδιο γένος, γενική πληθυντικού

-talium: ενικός, ίδιο γένος και αριθμός

-tanti: ονομαστική ενικού

Ρήματα:

-tenens: να κλιθεί η μετοχή

-emere: να γραφούν τα απαρέμφατα, όλων των χρόνων

-solebat: παρακείμενος, ίδιο πρόσωπο

-didici: μετοχή ενεστώτα

-attulit: μέλλοντας, ίδιο πρόσωπο, ίδια έγλιση

-risit: ίδιο πρόσωπο, ενεστώτας

30

Ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα:

-adiumento: ονομαστική ενικού

-solacio: γενική ενικού

-luxuriae:ονομαστική ενικού

-continenter: παραθετικά

-honos:γενική ενικού

-stipendia:ονομαστική ενικού

-libentissime:παραθετικά

-triumphum:αφαιρετική ενικού

Ρήματα:

-debemus: παρακείμενος, ίδιο πρόσωπο

-obiecerunt: υποτακτική παρατατικού β ενικό

-susceptum: γ πληθυντικό οριστικής

-meruisse:απαρέμφατα όλων των χρόνων

-vixit: υποτακτική μέλλοντα

-meruisse: απαρέμφατα όλων των χρόνων

31

Ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα:

-genere: δοτική πληθυντικού

-hostium: δοτική ενικού

-proelio:ονομαστική ενικού

-eventu: ονομαστική ενικού

-viribus: γενική πληθυντικού

-iniussu: ονομαστική ενικού

-armis: γενική πληθυντικού

-opera: γενική ενικού

-morte: ονομαστική ενικού

Ρήματα:

-praefuit: υποτακτική παρακειμένου ίδιο πρόσωπο

-abstinerent: υποτακτική ενεστώτα, ίδιο πρόσωπο

-lacessitus est: ίδιο πρόσωπο, ενεργητική φωνή, ίδιος χρόνος

-cernatur: ίδιο πρόσωπο, ενεστώτας ενεργητικής

-antecellat: ίδιο πρόσωπο, οριστική ενεστώτα

-trasfixit: ίδιο πρόσωπο, οριστική μέλλοντα

-fugati erant: ίδιο πρόσωπο, ενεργητική φωνή

-multavit: ίδιο πρόσωπο, ίδιος χρόνος, υποτακτική

32

Ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα:

-omnes: ενικός γενική ουδέτερο

-vetustas: γενική ενικού

-multas: παραθετικά

-fortissimorum: παραθετικά

-nobis: ενικός ίδια πτώση

-meam: ίδια πτώση, αρσενικό

-laudem: γενική ενικού

-cruciatus: ονομαστική ενικού

-vestra: ίδια πτώση, αρσενικό γένος

Ρήματα:

-accederet: ίδιο πρόσωπο, ενεστώτας

-intuendum: ονοματικοί τύποι

-reliquerunt: ίδιο πρόσωπο, οριστική παρατατικού

-ducendo: μετοχή μέλλοντα

-obicere: απαρέμφατα όλων των χρόνων

-potui: ίδιος χρόνος, υποτακτική

34

Ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα:

-Literno: ονομαστική ενικού

-complures: ίδια πτώση, ουδέτερο γένος

-se: δοτική ενικού α πρόσωπο

-incredibile: ονομαστική αρσενικού

-is: πληθυντικός, θηλυκό, ονομαστική

-vestibulum: ονομαστική πληθυντικού

-deis: ονομαστική πληθυντικού

Ρήματα:

-venerunt: σουπίνο

-conlocavit: ίδιο πρόσωπο, οριστική μέλλοντα

-abiectis: οριστική παρακειμένου ίδια φωνή, γ πληθ πρόσωπο

-admiratum: γερουνδιακό

-rettulerunt: ίδιο πρόσωπο, οριστική ενεστώτα

-venerati sunt: οριστική μέλλοντα, ίδιο πρόσωπο

-posuissent: ίδιο πρόσωπο, οριστική ενεστώτα, παθητική φωνή

-solent: υποτακτική υπερσυντελίκου, ίδιο πρόσωπο

-reverterunt: σουπίνο

36

Ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα:

-maxima: παραθετικά

-facilius: παραθετικά

-ille: ίδια πτώση, ουδέτερο γένος

-ligneo: ονομαστική ίδιου γένους

-pondus: γενική ενικού

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση