• 28 Μαΐου 2023 10:45

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Bystratilio

Οκτ 24, 2010


(Από το Βιβλίο του Καθηγητή «Έκφραση- Έκθεση», τεύχος Β’, ΟΕΔΒ)

Παράμετροι αξιολόγησης για την Περίληψη

Περιεχόμενο: Σύμφωνο με το κείμενο από το οποίο προέρχεται, χωρίς σχόλια στις απόψεις του συγγραφέα. Περιέχει τα κύρια σημεία του αρχικού κειμένου, αλλά δεν είναι αντιγραφή συγκεκριμένων τμημάτων του.
8 βαθμοί

Οργάνωση: Παρουσιάζονται με λογική ακολουθία τα βασικότερα επιχειρήματα/ σκέψεις/ ιδέες του συγγραφέα. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη χρήση των διαρθρω­τικών λέξεων. Γενικά, ο πομπός προσέχει τη συνεκτικότητα και τη συνοχή του κει­μένου του, ώστε ο δέκτης να λαμβάνει με ενάργεια τη συνοπτική εκδοχή του εκτε­νέστερου κειμένου.
5 βαθμοί

Γλώσσα: Χρήση της γλώσσας ανάλογα
• με το κείμενο από το οποίο προέρχεται η περίληψη (φυσικά ,αυτό δε σημαίνει ότι ο πομπός ,όταν γράφει την περίληψη ενός λογοτεχνικού κειμένου ,θα γράφει κι αυτός με λογοτεχνικό τρόπο), π.χ. από κείμενο επιστη­μονικό, δημοσιογραφικό κτλ., κυρίως όσον αφορά το λεξιλόγιο
• με το σκοπό για τον οποίο γράφεται.
5 βαθμοί

Καταλληλότητα/ Αποτελεσματικότητα: Ο πομπός δεν μιμείται το ύφος του αρχικού κειμένου. Η περίληψη του, ωστόσο, μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο κείμενο. Επι­τυγχάνεται η πύκνωση του κειμένου, χωρίς να χάνεται ο κεντρικός νοηματικός του άξονας.
7 βαθμοί

Σύνολο: 25 βαθμοί

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση