• 8 Ιουνίου 2023 15:57

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Πλάτωνος, Μενέξενος 247

Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται, ὧν ἕνεκα καί πρῶτον καί ὕστατον καί διά παντός πᾶσαν πάντως προθυμίαν πειρᾶσθε ἔχειν ὅπως μάλιστα μέν ὑπερβαλεῖσθε καί ἡμᾶς καί τούς πρόσθεν εὐκλείᾳ. Εἰ δέ μή, ἴστε ὡς ἡμῖν, ἄν μέν νικῷμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει, ἡ δέ ἧττα, ἐάν ἡττώμεθα, εὐδαιμονίαν. Μάλιστα δ’ ἄν νικῴμεθα καί ἡμεῖς νικῴητε, εἰ παρασκευάσαισθε τῇ τῶν προγόνων δόξῃ μή καταχρησόμενοι μηδ’ ἀναλώσοντες αὐτήν, γνόντες ὅτι ἀνδρί οἰομένῳ τί εἶναι οὐκ ἐστίν αἴσχιον οὐδέν ἤ παρέχειν ἑαυτόν τιμώμενον μή διά ἑαυτόν ἀλλά διά δόξαν προ­γόνων, εἶναι μέν γάρ τιμάς γονέων ἐκγόνοις καλός θησαυρός καί μεγα­λοπρεπής. Χρῆσθαι δέ καί χρημάτων καί τιμῶν θησαυρῷ καί μή τοῖς ἐκγόνοις παραδιδόναι, αἰσχρόν καί ἄναδρον, ἀπορίᾳ ἰδίων αὑτοῦ κτημά­των τέ καί εὐδοξιῶν.

——————————————————————————————————-

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : φαίνεται, ὑπερβαλεῖσθε, παρασκευάσαισθε, ἀναλώσοντες, παρέχειν, παραδιδόναι, γνόντες

2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων : φαίνεται, πειρᾶσθε, νικῴητε, παρασκευάσαισθε, ἴστε

3. Να κλιθούν στους δυο αριθμούς : ἀρετῆς, αἴσχιον, ἀνδρί, ἑαυτόν, ἡμῖν

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση